Enter Title

Etterlyser trafikkdrepte Oslo-rever

WANTED! Forskere frir til publikum i håp om å få undersøkt flere av de revene som årlig blir drept i Oslo-trafikken.

Forskere ved NINA og NILU undersøker miljøgiftbelastning på dyr i store byer, og ber publikum melde fra om trafikkdrepte Oslo-rever. Foto © Morten Kråbøl/NINA.

Forskere fra Norsk institutt for naturforskning ønsker å høre fra deg som har observert trafikkdrept rev i Oslo. Innenfor Ring 3 (Store Ringvei) for å være helt presis;

–Vi undersøker omfanget av miljøgifter i norske byer. Som et ledd i dette prosjektet samler vi inn prøver fra rødrever som har levd sitt liv i Oslo sentrum, sier Nina E. Eide, seniorforsker i NINA.

Oslo-reven giftigere enn sine artsfrender på bygda

Hvor mange rødrever som lever sitt liv innenfor Oslos bykjerne har ikke forskerne gode tall på, men sannsynligvis er det langt flere enn man skulle tro. Få rovdyr er så tilpasningsdyktige som den allestedsnærværende rødreven. Med unntak av Island har rødreven erobret det meste av Europa, for ikke å si kloden. Du kan like gjerne treffe en rev i New York som på Dovrefjell.

Rødreven er nemlig en utpreget generalist, eller alteter, som spiser det den kommer over. Fra mus og rotter, egg og fugler, frosk, insekter og slakteavfall etter hjorteviltjakta til nedfallsfrukt, korn og søppel osv.

– Byrever livnærer seg sannsynligvis av et bredere spekter av byttedyr en rødrever i skogen. I tillegg spiser de trolig mer matrester funnet i søppel og avfall. Ved å analysere organer fra slike rever kan vi få verdifull informasjon om eventuelle opphopninger av miljøgifter i bymiljøet som kan ha konsekvenser også for oss mennesker, forklarer Eide.

Tidligere har forskerne undersøkt sju rever fra Oslo, og resultatene bekrefter hypotesen.

– Vi fant gjennomgående høyere konsentrasjon av miljøgifter og tungmetaller i rever som lever i Oslo sammenliknet med referanseområdene, forteller Eide.

For å undersøke om funnene er representative for Oslo trenger forskerne prøver fra flere rever. Videre innsamling vil også gi kunnskap om eventuelle endringer i nivå av miljøgifter over tid.

–Så langt i år har vi fått inn fire rever, men vi trenger minst ti. Utfordringen vår er at vi trenger skikkelige byrever, og det jaktes (heldigvis) lite rev inne i Oslo by. Derfor håper vi nå at publikum kan bidra ved å melde ifra dersom de observerer døde rever, avslutter Eide.

Fra meitemark til spurvehauk

Analysene er en del av et større prosjekt som måler nivåer og opphoping av miljøgifter i næringskjeder i urbane økosystemer, det vil si tett befolkede områder. Prosjektet ble startet opp i 2013, målet er å opprette en permanent overvåking av miljøgifter i utvalgte arter i urbane og landlige miljøer i ulike områder i Norge

Miljøgifter er kjemikalier som er generelt lite nedbrytbare i naturen, og som ofte hopes opp i næringskjedene. For å undersøke om mengden miljøgifter øker fra byttedyr til rovdyr tar forskerne prøver av hvert ledd i en næringskjede. Fra jord, via meitemark og gråtrost til spurvehauken og rødreven på toppen av næringskjeden.

–Dataene vi samler inn vil gi oss et grunnlag for å vurdere eventuell fare for helse og miljø, og identifisere behov for regulering av kjemikalier, opplyser Torgeir Nygård, prosjektansvarlig ved NINA.

Kontakt

Kommer du over en påkjørt rev kan du ta kontakt med Pål Martin Eid (tlf. 97483607) eller Lars Tore Ruud (tlf. 950 62 513) i Statens naturoppsyn, eller Tea Turtumøygard i Bymiljøetaten (952 75 952).  De vil sørge for at kadaveret blir tatt hånd om og sendt til NINAs laboratorium i Trondheim.

 

Har du spørsmål om prosjektet, kontakt Nina E. Eide eller Torgeir Nygård, NINA.

http://www.nina.no/Kontakt/Ansatte/Ansattinformasjon/AnsattID/17104

http://www.nina.no/Kontakt/Ansatte/Ansattinformasjon/AnsattID/12008

Om prosjektet

Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Miljødirektoratet analysert en rekke miljøgifter i dyrearter fra bynære terrestre miljø. Formålet med studien er å gi en vurdering av forurensningssituasjonen i bynære områder sammenlignet med mer landlige og mindre tettbefolka områder, samt å se på samlet effekt av miljøgifter.

NILU er prosjektansvarlig, og foretar alle analyser. Torgeir Nygård (NINA) er ansvarlig for organiseringen av innsamling av prøvemateriale, mens Nina E. Eide (NINA) har ansvaret for den delen som omfatter rødrev. Tolking av resultatene gjøres i samarbeid mellom NILU og NINA.

Prosjektet publiserte nylig en rapport om miljøgifter i terrestrisk og bynært miljø:

Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway, annual report 2014

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2015/Oktober-2015/Monitoring-of-long-range-transported-air-pollutants-in-Norway-annual-report-2014/