ECOFUNC

Understanding ecosystem functionality, expansion and retreat of species in the Scandinavian mountain tundra under multiple drivers of change

Rødrev Foto: Jan Ove Gjershaug/NINA
Foto: Jan Ove Gjershaug/NINA

Målsetningen til prosjektet er å forstå hvordan et varmere klima og menneskelig bruk av fjellet og overgangsområdene mellom fjell og skog vil påvirke artene sin ekspansjon og tilbakegang i høyfjellsøkosystemet. Som indikatorer for endring i det store bildet bruker vi den ekspanderende skoggrensa, rødrevens frammarsj og den kritisk trua fjellreven for å undersøke de mekanismene som ligger bak en endret artssammensetning i høyfjellet.

Fakta